Katılım Koşulları

Katılım Koşulları

Düzce Teknopark’a sadece AR-GE faaliyeti yürütmek üzere müracaat eden şahıs şirketleri veya sermaye şirketleri kabul edilir. Düzce Teknopark’ta bir AR-GE birimi oluşturmak isteyen kuruluşlar şirketinin merkezini Düzce Teknopark’a taşıyabileceği gibi sadece şirketinin bir şubesini de açabilir.

Düzce Teknopark’a kabul firma bazında değil proje bazında yapılır. Yani Düzce Teknopark’ta şirketinin merkezini veya şubesini açmak isteyen kişi veya kuruluşların üzerinde çalışacağı bir Ar-Ge projesi olması gerekir. Ar-Ge projesinin 4691 Sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve uluslararası normlara uygun bir Ar-Ge projesi olup olmadığı konuyla ilgili uzmanların yer aldığı bir hakem heyeti tarafından değerlendirilir.

Hakem heyetinin uygun bulduğu, Düzce Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulunun olur verdiği projeler Düzce Teknopark’a kabul edilir.

Düzce Teknopark’a kabul edilecek firmalarda aşağıdaki genel nitelikler aranır:

- Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin ARGE ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek.
- ARGE ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamak,
- Yazılım geliştirme ve ARGE çalışmalarını fiilen yapıyor olmak ya da yapabilecek kapasitede olmak,
- Başta Düzce Üniversitesi olmak üzere diğer üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak,
- Girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak,
- Çevreye zarar verecek çalışmalarda bulunmamak ve çevreye duyarlı olmak.

Düzce Teknopark’a kabul edilecek firmalarda aşağıdaki niteliklerin olması beklenir:

- Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlaması beklenilir.
- Başta Düzce Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlaması beklenilir,
- Düzce Teknopark’ta faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.

Başvuru Koşulları Dökümanı